Wykaz zbędnych składników majątkowych

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie działając na podstawie § 7, § 8
i § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z dnia 6 kwietnia 2017r.
poz. 729) informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonego
nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych.
Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego zgodnie z § 38
ust 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy należy złożyć do dnia 18.03.2019r. w siedzibie Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie, ul. Warszawska 38a lub za pośrednictwem placówki
pocztowej (decyduje data nadania) albo pocztą elektroniczną: psse.rypin@pis.gov.pl

Udostępnij ...