Uchwała antysmogowa

W ślad za pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu z dnia 15 lipca 2019 r. znak: ŚG-I-P.721.15.2018, Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Bydgoszczy informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-
Pomorskiego podjął uchwałę Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw (tzw. „uchwałę antysmogową”). Ww. uchwała jest aktem prawa miejscowego i została
opublikowana 3 lipca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod
poz. 3743, a także zamieszczona wraz z uzasadnieniem pod adresem:

http://umwkp.rbip.mojregion.info/uchwala-antysmogowa-3/

Udostępnij ...