System jakości

POLITYKA JAKOŚCI I DEKLARACJA KIEROWNICTWAPOWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE POLITYKA JAKOŚCI 

CEL GŁÓWNY

DBAŁOŚĆ O ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA

   Można go osiągnąć wprowadzając  politykę jakości  wyrażaną poprzez następujące założenia:

  • Jakość jest zasadą każdego działania i ma bezwzględny priorytet.
  • Jakość jest obowiązkiem każdego pracownika. Kierownictwo i wszyscy pracownicy mają świadomość znaczenia jakości dla efektów pracy i są zaangażowani w system zarządzania  jakością oraz mają motywację do ciągłego doskonalenia w celu uzyskania wiedzy i utrzymania wysokich kwalifikacji (zapewnienie właściwego systemu szkolenia pracowników na wszystkich szczeblach).
  • Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej muszą wzbudzać zaufanie oraz zadowolenie klienta   poprzez spełnienie jego oczekiwań tj. dokładne, bezstronne i obiektywne prowadzenie kontroli, zagwarantowanie poufności uzyskiwanych informacji o kliencie i ich ocenę zgodną z obowiązującym prawem.
  • System zarządzania  jakością  i jego procedury muszą być udokumentowane oraz znane i stosowane przez wszystkich pracowników. System zarządzania  jakością  musi być utrzymywany   i systematycznie  rozwijany, doskonalony i unowocześniany.

DEKLARACJA KIEROWNICTWA 

  • Nie podejmujemy żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do bezstronności, niezależności i rzetelności  działalności kontrolnej.
  • Wynagrodzenie personelu wykonującego czynności kontrolne nie zależy od liczby wykonywanych kontroli oraz ich wyników.
  • Działania nie podlegają żadnym finansowym naciskom mogącym mieć wpływ na wyniki kontroli.
  • Kierownictwo deklaruje zaangażowanie i pomoc we wdrażaniu i utrzymaniu  Systemu Zarządzania Jakością  zgodnie z normą PN-EN  ISO/IEC 17020:2006
  • Kierownictwo zapewni środki finansowe, potrzebne do realizacji celów polityki Jakości.
  • Mierzalne cele jakościowe ustalane są co roku podczas przeglądu zarządzania.

Dyrektor

Powiatowej StacjiSanitarno-Epidemiologicznej

w Rypinie

lek med. Renata Lasińska-Kostrzewa

Rypin, dnia 31.01.2007r

Schemat funkcjonowania  systemu zarządzania jakością w PSSE w Rypinie