Spotkanie w sprawie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie informuje, że dnia 5 czerwca 2018r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z przedstawicielami gmin z terenu powiatu rypińskiego, poświęcone przybliżeniu regulacji prawnych dotyczących Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie spotkania została przekazana przedstawicielom gmin publikacja Głównego Inspektora Sanitarnego pt. „Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Kompendium”, stanowiącą odpowiedź na wnioski kierowane przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego podczas prowadzonych konsultacji w ramach procedowania projektu ww. rozporządzenia.

Zapewnienie obywatelom wody przeznaczonej do spożycia w odpowiedniej ilości i jakości jest podstawowym zadaniem państwa realizowanym na szczeblu administracji rządowej oraz samorządowej .

Ścisła współpraca podmiotów administracji rządowej (przygotowanie norm prawnych, sprawowanie nadzoru) i samorządowej (zaopatrzenie w wodę) jest nieodzowna w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentom. Gminy jednoznacznie są zobligowane przez ustawodawcę do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna. Dotyczy on sprawdzenia finalnego produktu dostarczanego konsumentowi, który bez względu na jakość ujmowanej wody, prowadzony sposób uzdatniania i dystrybucji musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zmiany zasad postępowania i oceny jakości wody w przypadkach przekroczeń wartości dopuszczalnych dotyczą możliwości stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia, uzależniając ją od oceny następstw takiego rozwiązania dla zdrowia ludzi. W sytuacjach budzących wątpliwości podmiot produkujący wodę ma możliwość przedłożenia niezależnej opinii co do zagrożeń dla zdrowia konsumentów potwierdzającej, że jakość wody w danym przypadku nie zagraża zdrowiu konsumentów.

W trakcie spotkania omówiono parametry mikrobiologiczne, chemiczne mogące negatywnie wpływać na zdrowie. Ważnym czynnikiem ryzyka wpływającym na jakość wody dostarczanej ludności stanowi system zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie, gromadzenie oraz dystrybucja wody. Cechuje się on złożoną strukturą i jest ściśle związany ze zmieniającym się środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym. Bezpieczeństwo systemu wodnego zależy zarówno od efektywnego działania urządzeń i ich właściwego stanu technicznego a także zabezpieczeń przed ewentualnymi skutkami zanieczyszczeń zewnętrznych na każdym etapie od ujęcia do kranu konsumenta.

Zaleca się aby dostawca wody do spożycia wprowadził system zarządzania ryzykiem. Analiza ryzyka obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody. Takie podejście ma na celu identyfikację zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych oraz ocenę i kontrolę wynikającego ryzyka, które może wystąpić w łańcuchu dostaw wody do spożycia od ujęcia do konsumenta. Ocena ryzyka jest jednym z kluczowych elementów zarządzania, opracowana przez producentów wody winna mieć akceptację Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Udostępnij ...