Promocja zdrowia

Zadania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są zgodnie z ustawą o Inspekcji Sanitarnej przez Stanowisko d/s  Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, które inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych ludności.

W szczególności:

 • inicjuje i wytacza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia
 • pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia
 • ocenia działalność oświatowo – zdrowotną prowadzoną przez placówki oświatowo – wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady.
 • udziela porad w zakresie profilaktyki i eliminowania negatywnego wpływu czynników, zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia dotyczą następujących zagadnień:

 • zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych w tym HIV/AIDS, wzw typu A, grypy;
 • popularyzacji szczepień ochronnych;
 • profilaktyki i rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami (tytoń);
 • popularyzowaniu zasad higieny i zdrowego stylu życia;
 • profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia;
 • higieny osobistej i higieny otoczenia;
 • zapobieganiu zatruciom pokarmowym.

Przedsięwzięcia prozdrowotne adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców, a w szczególności do:

 • rodziców i opiekunów dzieci;
 • dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 • nauczycieli i wychowawców;
 • kobiet w wieku rozrodczym;
 • pacjentów zakładów opieki zdrowotnej;
 • konsumentów produktów spożywczych;
 • pracowników medycznych.